ขาเที่ยวได้เฮ!!”อุทยานฯ” เปิดฟรี”ปีใหม่-วันเด็ก”

ขาเที่ยวได้เฮ!!”อุทยานฯ” เปิดฟรี”ปีใหม่-วันเด็ก”
ขาเที่ยวเฮ!! “กรมอุทยานฯ” ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศฟรี ช่วง”ปีใหม่-วันเด็ก”

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสาหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 1 ม.ค.61 และวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 ม.ค.61 เนื่องด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ปลูกจิตสานึกให้ตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัย ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 6 ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ สาหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 1 ม.ค.61 และ วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 ม.ค.61  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค.2560 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ขอบคุณข้อมูล จาฃก เดลินิวส์