“นิด้าโพล” เผย คนไทยอยากให้เข้มงวดปัญหาลักลอบล่าสัตว์ป่า

“นิด้าโพล” เผย คนไทยร้อยละ 54.32 ชี้กฎหมายต้องเข้มงวดแก้ไขปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ขณะที่ร้อยละ 47.52 อยากให้เพิ่มบทลงโทษ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง โดยถามว่า บทลงโทษในการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่หวงห้าม เหมาะสมแล้วหรือไม่เพราะเหตุใด ซึ่ง ร้อยละ 51.28 เห็นว่า เหมาะสม เพราะ เป็นบทลงโทษที่สมเหตุสมผลกับการกระทำอยู่แล้วเป็นการสร้างความเกรงกลัวให้กับผู้ที่จะลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตห่วงห้าม ขณะที่บางส่วนระบุว่า ให้ดูที่เจตนาของผู้ที่กระทำ อาจจะทำไปด้วยความไม่ตั้งใจ ส่วนร้อยละ 47.52 ระบุไม่เหมาะสม เพราะ บทลงโทษน้อยเกินไป อยากให้เพิ่มบทลงโทษให้มากกว่านี้

ส่วนคำถามว่า มีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าหรือบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ร้อยละ 19.04 มีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 31.04 ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 36.96 ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น และร้อยละ 11.60 ไม่มีความเชื่อมั่นเลย

ทั้งนี้ในฐานะประชาชนคนไทย คิดว่าจะมีวิธีการใดในการแก้ไขปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารวมถึงการบุกรุกป่าไม้ ร้อยละ 54.32 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษที่รุนแรงขั้นเด็ดขาด ร้อยละ 33.60 มีการเสริมสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และหวงแหนป่าไม้และสัตว์ป่าให้แก่ประชาชน ร้อยละ 23.20 มีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

ส่วนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนทุกระดับ ว่าจะมีความเท่าเทียมกันหรือไม่ โดยร้อยละ 68.88 ไม่มีความเชื่อมั่นเพราะ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด มีช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายละเลยต่อหน้าที่ เจ้าหน้าที่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพล ขณะที่ร้อยละ 27.84 มีความเชื่อมั่น เพราะ กฎหมายมีความชัดเจนในการบังคับใช้อยู่แล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย มีความความเที่ยงตรง ยุติธรรม .-สำนักข่าวไทย