รณรงค์ป้องกันไข้หวัดนก เทศกาลตรุษจีน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเน้น “เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก” กระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีก มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

ซึ่งประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน และไม่มีโรคไข้หวัดนกในไทยกว่า 9 ปีแล้ว ที่ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย และนายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภายใต้แนวคิด “เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้หวัดนก” เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่จำนวนมากมาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก ที่ผ่านมากรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเวลา 9 ปี (นับจากทำลายสัตว์ปีกรายสุดท้ายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านพบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก และมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยเน้นการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth