ลูกเติบโตพร้อมภูมิปัญญาไทย

ลูกเราจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร หากเขาไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึมซับวิถีความเป็นไทยที่บรรพบุรุษสั่งสมมาแต่ครั้งเก่าก่อน แล้วใครหนอที่จะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา รากเหง้าของความเป็นไทยได้ดีเท่ากับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยใช้ชีวิต เรียนรู้ และสั่งสมความรู้เหล่านั้นมาด้วยตัวเอง เช่น ขนมไทย เครื่องดื่มสมุนไพร บุหงารําไป ดอกไม้แห้ง ต้นไม้ไทย ตํารับยาโบราณ การละเล่นเด็กไทย ของเล่นโบราณ เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งล้ำค่าที่หากเราคนรุ่นใหม่ไม่ช่วยกันสืบสานคงตกหล่นสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย ลองหาเวลาว่าง พาลูก ๆ ตัวน้อยของเรา ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในครอบครัว หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ท่านทั้งหลายล้วนเป็น ‘ปราชญ์ท้องถ่ิน’ ที่พร้อมจะสอนและถ่ายทอดความรู้ล้ำค่าที่ท่านมี ให้กับเด็กรุ่นใหม่อย่างยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งแน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth